Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych,
przesyłam odpowiedzi na przedłożone pytania.

1. Czy spółka prowadzi BIP?

Tak.

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

www.bipmpecrypin.pl

1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

25 luty 2021 rok.

1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

Tak.

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
 W formie pisemnej - nie.

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
 Nie.

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje. Obligatoryjnie KRS.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

13 605 172,95 zł

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

1 636 377,67 zł

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

138 000 zł.

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

16 560 zł.

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
spółki na 2019 r.?

100%.

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
sponsorowane w mediach?

Nie kupowała.

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane
w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

Nie realizowali.

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?

Tak.

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

Nie posiada.

UPRZEJMIE PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WIADOMOŚCI.

--
Z wyrazami szacunku

Paweł Sobierajski
Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie
tel. 54 280 34 32

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000150890,
numer identyfikacji podatkowej NIP 892-000-11-43,
kapitał zakładowy w wysokości 9 467 900,00 PLN,

***** Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawem chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane. Użycie tej wiadomości przez kogokolwiek w złej wierze może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.*****

***** The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. Information included in that message is addressed only to the addressee/addressees determined above and is the property of the sender. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replaying to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, distribution or copying of this communication to the third parties is strictly prohibited. The unauthorized use of the message in bad faith may be a cause of compensative responsibility*****