Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznych, przesyłam link do BIP Spółki: http://bip.mpecrypin.pl/.

--
Z wyrazami szacunku

Paweł Sobierajski
Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie
tel. 54 280 34 32

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000150890,
numer identyfikacji podatkowej NIP 892-000-11-43,
kapitał zakładowy w wysokości 9 467 900,00 PLN,

***** Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawem chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane. Użycie tej wiadomości przez kogokolwiek w złej wierze może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.*****

***** The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. Information included in that message is addressed only to the addressee/addressees determined above and is the property of the sender. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replaying to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, distribution or copying of this communication to the third parties is strictly prohibited. The unauthorized use of the message in bad faith may be a cause of compensative responsibility*****

Pobierz list