Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych,
przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w otrzymanym mailu.

1. Czy spółka prowadzi BIP?
Ad.1. Biuletyn Informacji Publicznej, Ciepłowni Sierpc Sp. z o. o. jest
w trakcie tworzenia.

1.2 Ostatnia data aktualizacji strony BIP spółki.
Ad.1.2. Biuletyn Informacji Publicznej, Ciepłowni Sierpc Sp. z o. o.
jest w trakcie tworzenia.

1.3 Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak prosimy wskazać gdzie.
Ad.1.3.Spółka nie publikuje nigdzie takich dokumentów.

1.4 Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
przez uprawnione podmioty? Jeśli tak prosimy wskazać gdzie.
Ad.1.4.Nie publikuje.

1.5 Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez
organy spółki? Jeśli tak prosimy wskazać gdzie.
Ad.1.5.Nie publikuje.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
Ad.2.Tak.
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
gdzie:
Ad.2.1 Spółka nie publikuje rejestru umów.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
Ad.3.Tak.

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
Ad.4.Nie.

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu?
Ad.5.Nie.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe?
Ad.6.Nie.

7. Jakie były przychody spółki w 2019r? Prosimy o podanie kwoty.
Ad.7. 11 343 138.38 PLN

8. Jaka była strata spółki w 2019r? Prosimy o podanie kwoty.
Ad.8. 1 832 861, 62 PLN

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019r?
Ad.9. 119 200 PLN

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019?
Ad.10. 18 000 PLN

11. W jakim stopniu procentowo zostały zrealizowane cele zarządcze
spółki na 2019r?
Ad.11. 94,29%

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana?
Ad.12. Nie została opublikowana.

13. Czy w 2019 roku, spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
sponsorowane w mediach?
Ad.13. Tak.
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
Ad.13.1. Wydatki: 200 PLN na życzenia świąteczne w gazecie lokalnej.

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia przewidziane
w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym?
Ad.14.Nie.

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
Ad.15.Tak, darowizna w wysokości 350 PLN.

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
Ad.16. /Cieplownia_Sierpc/domyslna

--
Z poważaniem

Rafał Wiśniewski
Prezes Zarządu
Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.
Tel. +48 24 275 22 47
Fax. +48 24 275 50 17
Mobile +48 507 819 020

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.,
z siedzibą przy ul. Przemysłowa 2A, 09-200 Sierpc, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000105777, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP 776-000-18-88, o kapitale zakładowym w
wysokości 463 000 PLN
Konto bankowe: PKO BP S.A. Sierpc 64 1020 3974 0000 5702 0002 8100

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.

***** Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawem chronione.
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych
wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie
poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie,
ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie
informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest
zakazane. Użycie tej wiadomości przez kogokolwiek w złej wierze może być
podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.*****

***** The information contained in this message may be privileged and
confidential and protected from disclosure. Information included in that
message is addressed only to the addressee/addressees determined above
and is the property of the sender. If you have received this
communication in error, please notify the sender immediately by
replaying to the message and deleting it from your computer. Any
dissemination, distribution or copying of this communication to the
third parties is strictly prohibited. The unauthorized use of the
message in bad faith may be a cause of compensative responsibility*****