Szanowni Państwo,

Nawiązując do nadesłanego pocztą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 5 maja 2021 r., poniżej przesyłam odpowiedzi na zapytania dotyczące gazety „Sąsiadka – Czytaj”.
1) Czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
x miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
x jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku - 7800 egz.
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
x jest bezpłatna;
b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
x nie
(Jednak zgodne z umową zawartą między Gminą Tarnowo Podgórne oraz firmą zajmującą się składem i drukiem gazety, firma ta odpowiedzialna jest za zbieranie ogłoszeń. Przychód z tego tytułu stanowi przychód firmy, natomiast Gmina otrzymuje zmniejszoną na fakturze kwotę za druk i skład. W dokumencie tym określono również zasady publikowania ogłoszeń).
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
x nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
x przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
x radnych opozycji;
x radnych rządzącej koalicji;
x organizacje społeczne;
x instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
x lokalny biznes;
x inne podmioty (jakie?) parafie, lokalni działacze społeczni, placówki edukacyjne.
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
x odmówiono publikacji takiego tekstu; (odmowa związana była z zamieszczeniem w artykułach treści reklamowych/komercyjnych).
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.
Jednocześnie pragnę przeprosić za nieprzesłanie odpowiedzi na poprzednie wnioski wysłane w niniejszej sprawie. Przeoczenie ze strony Urzędu Gminy spowodowane było ustawieniami poczty elektronicznej, które Państwa e-maile kwalifikowało jako SPAM. Konfiguracja ta została już zmieniona.

Dodatkowo w załączeniu przesyłam skan podpisanego pisma z odpowiedzią w sprawie.
Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Musielak
Podinspektor
w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 618959290
fax. 618146120
www.tarnowo-podgorne.pl

Załączniki

  • WOKIP.1431.95.2021.pdf (nieskanowany) Skanuj