Dzień dobry, z polecenia Zarządu w załączeniu przesyłam Państwu
odpowiedź na wiadomość elektroniczną z dnia 30.05.2021 r. wraz
załącznikiem.
Z poważaniem
D.Piech
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Modrzewskiego 12
95-060 Brzeziny
tel. +48 46 874 46 08
fax. +48 46 874 42 83

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNAFIRMA
Sprawdź naszą rzetelność na
https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/IZ215W4R

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Spółka z.o.o z siedzibą w Brzezinach ul.
Modrzewskiego 12, kod pocztowy: 95 - 060
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji
umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia lub w
związku z prawnym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) rozporządzenia,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z
którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych, kancelarie
prawne, banki,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w
oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod
adresem: {{ email }}

Załączniki

  • 20210611101719.pdf