W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,
że:

1) Przedstawiciele gminy nie zgłaszali wniosków,
2) Gmina nie utworzyła małych form ochrony przyrody na obszarach leśnych
3) Gmina nie brała udziału w procesie wyznaczania stref High
Conservation Value Forest
4) Przedstawiciele gminy nie próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej.

Z Poważaniem

Przemysław Marchwicki
Urząd Gminy Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew

--
MP