Wójt Gminy Dzierzążnia udziela odpowiedzi na Państwa pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odp. W Gminie Dzierzążnia nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. W gminie Dzierzążnia nie utworzono rady działalności pożytku
publicznego,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. W Gminie Dzierzążnia nie powołano rady oświatowej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie funkcjonuje uchwała w sprawie przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami,
http://ugdzierzaznia.bip.org.pl/?tree=683,VIII%20Sesja%20Rady%20Gminy%20w%20
Dzierz%C4%85%C5%BCni%20w%20dniu%2030%20sierpnia%202011%20roku

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp. 2014 - 20 uchwał

2015 - 67 uchwał

2016 - 66 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

Odp. Przeprowadzono trzy konsultacje z mieszkańcami ,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie utworzono rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie funkcjonuje na terenie Gminy budżet partycypacyjny,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp. Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odp. Nie dotyczy

Adam Sobiecki

Sekretarz Gminy