Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała -brak uchwały,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)-
nie,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - uchwała z dnia 28 kwietnia 2016r. jest w BIP w
zakładce Rada Miasta,

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016: W 2014 r. Rada Miasta podjęła 115 uchwał, w 2015r. - 102 a w
2016r. 104 uchwały ,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - w tych latach nie były przeprowadzane
konsultacje z mieszkańcami miasta, odbywały się jedynie spotkania z
mieszkańcami w sprawie realizacji określonych zadań,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)- nie,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)- tak, zarządzeniem Burmistrza w trybie art.5 ust.2 pkt 5 ustawy o
działalności pożytku publicznego i woluntariacie,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - nie (na
terenie miasta nie sołectw),

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)- nie, brak środków,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.- w 2015 r. przeznaczono kwotę 450.000,00zł, informacje są
w BIP.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Dziedzic

Sekretarz Miasta Brzeziny

95-060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza 16, Polska

tel: 48468742224 | fax: 48468742793 | web: <http://brzeziny.pl>
www.brzeziny.pl

<https://facebook.com/Brzeziny> <https://youtube.com/umbrzeziny>

Załączniki

  • image001_bOFOTJq.png
  • image002.png
  • image003.png