Z upoważnienia Wójta Gminy Osielsko, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
o udostępnienie informacji informuję, co następuje:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
ta uchwała – tak obowiązuje Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia
2015 w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urzędowy Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz.
1468)

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4683&y=2015&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4683&y=2015&q=inicjatywy

ze zmianami: w 2015 r. Dz. Urz. poz. 2604, w 2016 r. Dz.Urz. poz. 1064, w 2017
r. poz. 2761 https://sip.lex.pl/#/act/52168434?unitId=par(1)

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4911&y=2015&q=lokalnej
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4911&y=2015&q=lokalnej

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=5258&y=2016&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=5258&y=2016&q=inicjatywy

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=6129&y=2017&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=6129&y=2017&q=inicjatywy

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - Nie.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) –
nie.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
dostępna ta uchwała - Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r., poz. 1079)

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4621&y=2015&q=inicjatywy
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4621&y=2015&q=inicjatywy

5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:

- w roku 2014 – razem 118, w tym 18 w nowej kadencji,

- w roku 2015 – 130,

- w roku 2016 – 100 uchwał.

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 – na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 4:

- 2014 r. – 0

- 2015 r. – 1 – zawiadomienie o konsultacjach:
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4731&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4731&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy

Wyniki konsultacji:
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4852&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy
http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4852&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy

- 2016 r. – 1 – w sprawie strategii rozwoju gminy:
http://bip.osielsko.pl/?cid=569

Jednocześnie należy podkreślić, że konsultacje przeprowadza się także na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
http://bip.osielsko.pl/?cid=434

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) – była utworzona Uchwałą nr III/17/08 Rady Gminy z dnia 26 marca 2008
r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Osielsko oraz nadania jej
statutu, obecnie nie funkcjonuje.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - Nie

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – w Gminie Osielsko wyodrębniono fundusz
sołecki - Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy z dnia 31 marca 2014 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Osielsko funduszu sołeckiego

http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=3981&y=2014&q=funduszu+so%C5%82eckiego
http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=3981&y=2014&q=funduszu+so%C5%82eckiego

10.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie – ustawa o funduszu sołeckim nie zawiera
delegacji do wydania zarządzeń przez organ wykonawczy w związku z czym
kompetencje wójta określone w ustawie są realizowane bez formy zarządzenia.

11.Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) - w Gminie Osielsko poza funduszem sołeckim
nie funkcjonuje inny budżet partycypacyjny.

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – w Gminie
Osielsko taki budżet nie funkcjonuje.

13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. – w związku z odpowiedziami w punktach 11-12 – nie dotyczy.

Natomiast wykonanie funduszu sołeckiego w tych latach przedstawia się
następująco:

1) rok 2016 - Plan 271.489,63 zł, wykonanie 264.449,33 zł ( 97,4% wykonania
planu),

2) rok 2015 - Plan 261.915,12 zł, wykonanie 255.075,98 zł ( 97,39% wykonania
planu),

3) rok 2014 - Plan 234.593,00 zł, wykonanie: 219.877,65 zł (93,73% wykonania
planu).

Informację sporządziła 11 stycznia 2018 r. Maria Domańska - Sekretarz Gminy
Osielsko.