W odpowiedzi na poniższe pytania, informuję co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – *NIE*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – *NIE *

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) – *NIE*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – *NIE*

- przyjęte uchwały przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 –
*poprzednia kadencja *
*2014 – 63 uchwały*
*obecna kadencja *
*2014 – 13 uchwał*
*2015 – 86 uchwał *
*2016 – 83 uchwały*

- przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016 -
2014 - 0
2015 - 1
2016 – 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) – *NIE* Młodzieżowa Rada Miejska działała w latach
2008/2009
http://www.bip.wolczyn.pl/index.php?gid=474a6210831428e6ba5d3a7ab58177c4&p=12&order=2&order_t=2#menuscroll

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) – *NIE*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim) – *TAK*
http://www.bip.wolczyn.pl/uchwaly/4936a305d1c471ff645750cf79bf27d5_1/uchw_302.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – *BRAK ZARZĄDZEŃ*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty – *NIE *

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - *NIE *

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - w związku z powyższym *BRAK *Julita
Matelska Naczelnik Biura Rady Miejskiej Urząd Miejski w Wołczynie ul.
Dworcowa 1 tel. 77 418 88 340 wew. 205 **