W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 9 stycznia 2018 roku, Urząd Gminy w Krasnem pow. przasnyski woj.
mazowieckie informuje jak niżej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - TAK
http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=186858

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 17 uchwał, 2015 - 77 uchwał, 2016 - 72 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - nie były prowadzone konsultacje

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

sołeckiego - TAK
http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=225091

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=246272

http://www.bip.krasne.pl/public/get_file_contents.php?id=263505

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie

przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)

w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski

(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. -

Wójt Gminy

Michał Szczepański

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus