Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

       Watchdog Polska

 Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy w Grębkowie uprzejmie informuje, że:
>
>  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
> kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
> inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
> publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
> adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> --http://www.bip.grebkow.pl/upload/u%2026.2011.jpg oraz
> http://www.bip.grebkow.pl/upload/zal.%2026.2011.pdf
>  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
> 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), NIE
>  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
> oświatowego), NIE
>  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
> BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
>  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016, : 2014 - 53 uchwały, 2015- 48 uchwał, 2016 - 48 uchwał.
>  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016, - 0
>  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym), NIE
>  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym), NIE
>  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
> www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
> wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
> wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
> jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
> funduszu sołeckiego,
>  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
> związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, -
> http://www.bip.grebkow.pl/upload/u%20184.2014%20001%20%282%29.jpg
>  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
> rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
> sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
> przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
> strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
> (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
> (partycypacyjnego), NIE
>  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
> obywatelski (partycypacyjny), NIE DOTYCZY
>  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY
>
>
>
>  Pozdrawiam
Ewa Trojanowska
Sekretarz Gminy Grębków
>
>
>