Olszanka, dnia 17.01.2018 r.

SG.1431.2.2018


Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa


sprawa-5654@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764 z późn.
zm.) w związku z Państwa wnioskiem z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej poniżej przedstawiam wnioskowane informacje:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

NIE

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

TAK

Uchwała Nr XXXIII/395/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2006r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Olszanka.

http://bip.olszanka.pl/401/504/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-roku-2006.html

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

2014 rok 73 uchwały

2015 rok 83 uchwały

2016 rok 70 uchwał

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 rok 0

2015 rok 0

2016 rok 0

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

NIE

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

NIE

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

TAK

Uchwała nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 roku w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olszanka środków
stanowiących fundusz sołecki

http://bip.olszanka.pl/688/504/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2014-roku.html

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://bip.olszanka.pl/download/attachment/9388/zarzadzenie-nr-ug-01-2016-wo
jta-gminy-olszanka.pdf

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

NIE DOTYCZY

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

NIE DOTYCZY


z up. Wójta


/-/ Ewa Rosińska


Sekretarz Gmin

Pozdrawiam

Katarzyna Piróg

Urząd Gminy Olszanka

49-332 Olszanka 16

774 12 96 -83-85 wew. 113

Załączniki

Pobierz list