W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej inform :
- Nie podejmowano w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- Nie powołano w gminnej rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- Rada przyjęła w latach 2014-2016 następującą liczbę uchwał; 2014-44 szt. 2015-51 szt. 2016- 49 szt,
- Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- Nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- W gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), adres http://bip.cieszkow.pl/Article/get/id.16311.html
- Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,http://bip.cieszkow.pl/Article/get/id.16311.html
- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

--
Z poważaniem : Władysław Szydełko Sekretarz Urzędu Gminy Cieszków tel.
71 384 81 02 wewn. 44

Pobierz list