Witam
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż :
1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- brak takiej uchwały

2)Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono takiej rady

3)Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
- nie powołano

4)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Uchwała Nr XX/154/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1&rok=2016&mc=6&eid=681

5)informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
Liczba podjętych uchwał przez Radę Gminy Marcinowicach w latach
2014-2016: 189, w tym w roku 2014 - 10, w roku 2015 - 112, w roku 2016 -
67

6)informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016
- 11

7)Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- nie utworzono takiej rady

8)Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- nie utworzono takiej rady

9)Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
,http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1&rok=2014&mc=3&eid=500

10)link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- brak wyodrębnionego linku do zarządzeń dotyczących funduszu
sołeckiego

11)Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z poważaniem
Alicja Synowska
Sekretarz Gminy Marcinowice

Pobierz list