Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - obowiązuje http://www.lowicz.eu/Inicjatywa_lokalna,3113

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - w chwili obecnej nie ma powołanej.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - nie ma.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - obowiązuje http://www.lowicz.eu/files/docs/uchwala_nr_lxi_461_2010_k47.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

2014 - 106

2015 - 108

2016 - 103

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 -

2014 - 0

2015 - 1

2016 - 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - tak uchwała podjęta w 2015 roku. http://www.lowicz.eu/Mlodziezowa_Rada_Miejska,2937

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - nie ma w chwili obecnej powołanej http://www.lowicz.eu/bip/utworzenia_Lowickiej_Rady_ds_Polityki_Senioralnej_i_nadania_jej_statutu,13,610

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

http://www.lowicz.eu/Budzet_Obywatelski_2018,2581

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - Zarządzenie Burmistrza Miasta Łowicza.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

w 2014 roku - 1.000.000 zł w 2015 roku - 1.000.000 zł w 2016 roku 1.000.000 zł

Z poważaniem Maria Więckowska Sekretarz Miasta

Maria Więckowska
Sekretarz
Urząd Miejski w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul.Stary Rynek 1
tel.(0-46) 830 91 17
e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>
www.lowicz.eu<http://www.lowicz.eu/>
[Opis: cid:image001.jpg@01CBC90E.8E46C980]

Załączniki

  • image001_2bq3Vv2.jpg