Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Nasz znak: RO.1431.7.2018.MKon Stare Kurowo, dnia 19.01.2018r

Urząd Gminy w Starym Kurowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 stycznia 2018 roku informuje jak niżej:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, – Tak, uchwała Nr XXXV.181.2017 z 29.11.2017r (link
BIP Akty Prawne – Uchwały 2016: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/akty/20/typ/
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, – TAK , uchwała Nr XX.114.2016 z 08.09.2016r.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, – w 2014 - 77 uchwał, w 2015 – 54 uchwały, w 2016 – 68 uchwał.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, w 2016 -1
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, TAK – Uchwała Nr XXXVIII.235.2014 z 25.03.2014 roku, ( link- BIP Akty Prawne – Uchwały 2016: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/akty/20/typ/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, Zarządzenie Nr 0050.31.2016 z 14.06.2016r. ( link- BIP Akty Prawne – Uchwały 2016: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/akty/20/typ/
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), – NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. – NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Marian Konkowski
Sekretarz Gminy