W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia Urząd Gminy w Domanicach informuje że:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
- w latach 2014-2016Rada przyjęła 179 uchwał,
- nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- obowiązuje uchwała o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
http://bip.domanice.eu/index.php?id=459,603,608
- w gminie nie jest realizowany fundusz sołecki i nie ma zarządzeń,
- w gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

Z poważaniem
Wójt
/-/ Jerzy Zabłocki