Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam poniżej stosowne wyjaśnienia i informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odpowiedź : Rada Gminy Zabierzów nie podjęła do dnia dzisiejszego opisanej w pytaniu uchwały.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź: Nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedź: W Gminie Zabierzów nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała?

Odpowiedź: Rada Gminy Zabierzów nie podejmowała uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). W zakresie konsultowania aktów prawa miejscowego obowiązuje natomiast UCHWAŁA NR XXVI/190/12 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (link: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,470786,uchwala-nr-xxvi19012-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-28-wrzesnia-2012-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowe.html)

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: Rada Gminy Zabierzów: 2014 r. - 107, 2015 r. - 123, 2016 r. - 136

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

Odpowiedź: Konsultacje społeczne:

2014 r. - 2

2015 r. - 2

2016 r. - 4

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?

Odpowiedź: Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odpowiedź : Tak (link: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1308090,uchwala-nr-xxviii29317-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-31-marca-2017-r-w-sprawie-powolania-gminnej-rady-.html)

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego?

Odpowiedź: Tak (link: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,876044,uchwala-nr-xliv38814-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-28-marca-2014-r-w-sprawie-wyodrebnienia-w-budzecie-.html)

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź: nie wydano

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?

Odpowiedź: Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)?

Odpowiedź: W ramach budżetu Gminy rozdysponowane są środki do dyspozycji każdego Sołectwa (tzw. "fundusz sołecki statutowy")

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź: Brak

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

Z poważaniem.

Bartosz Barański
________________________________
Urząd Gminy Zabierzów
Sekretarz Gminy
Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-59
www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
{{ email }}