W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9 stycznia 2018 r. informuję, że:

1.W Gminie Grabica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

2.W Gminie Grabica nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie).

3.W Gminie Grabica nie powołano gminnej rady oświatowej (art. 78 ust. 1
Prawa oświatowego).

4.W Gminie Grabica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

link do Uchwały:
http://grabica.biuletyn.net/archiwum/bip.gwgrabica.finn.pl/indexcaf9.html?bipkod=/010/018/051/005/009

5.Rada Gminy Grabica w okresie od 2014 do 2016 podjęła 185 uchwał.

6.W latach 2014-2016 przeprowadzono 9 konsultacji z mieszkańcami.

7.W Gminie Grabica nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym).

8.W Gminie Grabica nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym).

9.W Gminie Grabica został wyodrębniony fundusz sołecki,

link do Uchwały:
http://grabica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_09/BIPF520F5AA54B5EFZ/uchwala_rady23.pdf

10.W Gminie Grabica nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu
sołeckiego.

11.W Gminie Grabica nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
- rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty.

Załączniki