SK.1431.3.2018 Dębica, dnia 23 stycznia 2018 r.

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie z dnia 9 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dzień dobry,
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję, co następuje:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała- NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)- NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała- TAK Uchwała Rady Gminy Dębica Nr XX/204/2016 z dnia 8 lipca 2016r. – w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębica.
http://bip.ires.pl/gfx/ugdebica/files/uchwaly/2016/lipiec/uchwaly_08072016.pdf
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
 2014- 137 (125-kadencja Rady Gminy 2010-2014, 12- kadencja Rady Gminy 2014-2018)
 2015-137
 2016-134
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
 2014 - 38
 2015 - 34
 2016 - 19
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), TAK powołana Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XIX/203/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębica i nadania jej statutu.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- TAK powołana Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXXV/379/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dębica i nadania jej statutu.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, TAK http://www.bip.ugdebica.pl/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, http://www.bip.ugdebica.pl/23506,23456/23456/
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016- BRAK

Z wyrazami szacunku

Patrycja Krupka

Kierownik
Referatu Promocji
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13
39-200 Dębica

tel. +48 14 680 33 20
kom. 783 877 333