Niniejsza odpowiedź automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu
Miasta Poznania stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na
adres poczty elektronicznej prezydent@um.poznan.pl i nie należy na nią
odpowiadać.
Korespondencja przesłana na skrzynkę poczty elektronicznej
prezydent@um.poznan.pl jest przekazywana przez kancelarię Urzędu do
właściwego adresata, z zastrzeżeniem wewnętrznych regulacji.
Korespondencja wnoszona za pomocą poczty elektronicznej, której przedmiotem
jest skarga lub wniosek, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz
adres (zamieszkania, siedzibę) podmiotu wnoszącego.

Problemy związane z funkcjonowaniem skrzynki poczty elektronicznej
prezydent@um.poznan.pl proszę zgłaszać pod numerem telefonu 61 8785 227, 61
8785 214.

W przypadku, gdy sprawa wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
zaświadczenia, wówczas taką korespondencję należy skierować na skrzynkę
Urzędu Miasta Poznania na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej (e-PUAP) albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w punkcie
kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania.

poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

Pobierz list