R.Org.1431.4.2018 Tyrawa Wołoska,
31.01.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji
publicznej informuję:
1. Corocznie podejmowana jest uchwała Rady Gminy dot. " Programu
współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego"
( na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 5a ust. 1 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ). Uchwały są dostępne na stronie www.bip.tyrawa.pl (
zakładka: rada gminy, uchwały rady ).
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. Nie powołano rady oświatowej.
4. W Gminie obowiązuje uchwała ws. szczegółowego sposobu konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tycz
organizacji ( dostępna na stronie www.bip.tyrawa.pl - zakładka: rada
gminy, uchwały rady ).
5. Rozumiem, że chodzi o liczbę wszystkich uchwał. Liczba uchwał w:
2014 - 32;
2015 - 60;
2016 - 62.
6. Nie było w tych latach uchwały dot. konsultacji, więc należy przyjąć,
że liczba konsultacji wynosi 0.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( brak zainteresowania ).
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów ( brak zainteresowania ).
9. W Gminie został wyodrębniony fundusz sołecki ( dostępna na stronie
www.bip.tyrawa.pl - zakładka: rada gminy, uchwały rady ).
10. Brak zarządzeń w tej sprawie. Fundusz sołecki zawarty jest w
budżecie na rok 2018.
11. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12. odpowiedź jak w pkt-cie 11.
13. Nie było budżetu obywatelskiego.

Sekretarz Gminy
Marian Kurasz

Pobierz list