Odpowiadając na Państwa wniosek informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE

 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE

 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE

 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - TAK
http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-spoleczne/1039-regulamin-konsultacji-spolecznych.html

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-81
2015-76
2016-64

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-1
2015-6
2016-3

 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE

 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE

 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE, JESTEŚMY GMINĄ MIEJSKĄ

 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY

 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków
 z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
 w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - TAK
http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-spoleczne.html

 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
 realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - NIE DOTYCZY

 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014-0
2015-120000,00 ZŁ
2016-120000,00 ZŁ

z poważaniem

Jarosław Grygoruk

sekretarz Miasta Hajnówka

W dniu 2018-01-18 o 07:52, Urząd Miasta Hajnówka pisze: