Witam,
przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku otrzymanym dnia 31.01.2018 r.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp.: NIE * - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
*Odp.: NIE*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*Odp.: NIE*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
*Odp.: http://bip.nowogrodekpomorski.pl/dokumenty/1135*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp.: 2014 r - 75 uchwał, 2015 r. - 73 uchwały, 2016 r. - 50 uchwał*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp.: 2014 r - 1 konsultacje, 2015 r. - 3 konsultacje, 2016 r. - 1
konsultacje * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp.: NIE*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp.: NIE*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
*Odp.: WYODRĘBNIONO, **http://bip.nowogrodekpomorski.pl/dokumenty/3019 *

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*Odp.: Brak zarządzeń w tym zakresie.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*Odp.: NIE*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
*Odp.: NIE* *DOTYCZY*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
*Odp.: NIE* *DOTYCZY*

--
Kamila Bieniaszewska
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
tel. 957471760

W dniu 2018-01-30 o 21:49, sprawa-6239@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Pobierz list