Zbuczyn, dnia 5.02.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Urząd Gminy Zbuczyn, odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r.
udostępnia następujące informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała? - tak, pod adresem
http://e-bip.pl/Start/50/ActDetails/130482
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)? - nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?
- nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała? - tak, pod adresem
http://e-bip.pl/Start/50/ActDetails/89372
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016?
rok 2014 - 108 uchwał,
rok 2015 - 117 uchwał,
rok 2016 - 112 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - liczba konsultacji - 2
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)? - nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)? - tak
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego? - w Gminie
Zbuczyn wyodrębniono fundusz sołecki, uchwała pod adresem
http://e-bip.pl/Start/50/ActDetails/105844
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie? - nie były wydawane tego typu
zarządzenia.
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)? - nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)? - nie
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - nie dotyczy

Maria Konstańczuk
Sekretarz Gminy Zbuczyn
Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel./fax 25 6416390

Pobierz list