Dzień Dobry,
W załączeniu przesyłam informacje. Proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

Z poważaniem
Monika Kotłowska
Sekretarz Gminy Lubowidz

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: skarbnik uglubowidz.home.pl <{{ email }}>
Do: {{ email }}
Data: 2018-02-01 11:49
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


-------- Oryginalna wiadomość --------Od:
{{ email }}:
{{ email }}: 30 stycznia 2018 o 21:52Temat:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznejStowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:czy
obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,czy utworzono gminną radę działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,informacji o liczbie
przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,informacji o
liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016,czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
(art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),jeżeli w gminie funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany
jest budżet obywatelski (partycypacyjny),jaka była kwota budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.Wnosimy
o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres
{{ email }} Osowski, Bartosz Wilk -
członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--Sieć Obywatelska
Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55 | fax:
22 207 24
09www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • OiK.1431.1.2.2018.pdf