*Panowie Szymon Osowski, Bartosz Wilk Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa* Poniżej odpowiedzi na zawarte we
wniosku pytania: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej - *taka uchwała nie została uchwalona w
naszej gminie.* - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1
Prawa oświatowego) - *nie powołano* - czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - *taka
uchwała nie została uchwalona w naszej gminie.* - informacji o liczbie
przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - Rada
Miasta Przeworska podjęła 100 uchwał w 2014 roku, 121 uchwał w 2015 roku
i 129 uchwał w 2016 roku. - informacji o liczbie przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - *nie
zostały przeprowadzone * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - *nie utworzono* - czy utworzono
gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) -
*nie utworzono* - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust.
1 ustawy o funduszu sołeckim) - *w naszej gminie nie ma sołectw, w
związku z tym nie**wyodrębniono funduszu sołeckiego* - link do
obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *nie dotyczy* - czy w gminie
funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
konsultacje społeczne, oparte na uchwale - *nie fun**kcjonuje* - jeżeli
w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - *nie dotyczy* - jaka była kwota budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. -
*nie dotyczy. *

z poważaniem

z up. Burmistrza

Marek Frączek
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki
Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 16 648-78-44 wew. 103

Załączniki

Pobierz list