Odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej Urząd Gminy w Rościszewie przesyła odpowiedzi na
postawione w nim pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Rada Gminy nie podejmowała w/w uchwały.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie powoływano w gminie rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Tak, obowiązuje uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności
pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej.

(kopia uchwały w załączniku)

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy w poszczególnych latach:

2014 r. - 74 uchwały

2015 r. - 59 uchwał

I 2016 rok - 54 uchwały.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Raz w roku prowadzone są konsultacje w sprawie uchwalenia "Programu
współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi"

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono gminnej rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Tak, wyodrębniono w Gminie fundusz sołecki na 2015 rok i kolejne lata
budżetowe, przy czym Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2016 rok.

(kopie uchwał w załączniku)

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie było zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Nie dotyczy.

Z poważaniem

Romana Hoffman

Sekretarz Gminy

Załączniki

  • uchwała_konsultacje20180208.pdf
  • uchwała_zgoda_na_fundusz_sołecki20180208.pdf
  • uchwała_nie_wyrażenie_zgody_na_fundusz_sołecki20180208.pdf