Odpowiadając na maila z dnia 30 stycznia 2018 r. Urząd Miejski w Sierpcu
przesyła następujące informacje

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

NIE

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 93

2015 - 146

2016 - 110

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 3

2015 - 2

2016 - 9

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

-

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

-

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

-

Z poważaniem

A. Grzybowska

Biuro Rady

Urząd Miejski w Sierpcu