Sz.P.
Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Repki udziela odpowiedzi:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - w 2014 r. Rada Gminy przyjęła 86 uchwał, w 2015 r. Rada Gminy przyjęła 74 uchwały, w 2016 r. Rada Gminy przyjęła 67 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - w 2014 r. - 1 konsultacja z mieszkańcami, w 2015 r. - 1 konsultacja z mieszkańcami, w 2016 r. - 1 konsultacja z mieszkańcami
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - W GMINIE REPKI WYODREBNIONO FUNDUSZ SOŁECKI, UCHWAŁA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM http://repki.bip.net.pl/?a=350
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - BRAK ZARZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - W GMINIE NIE FUNKCJONUJE BUDŻET OBYWATELSKI
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.- NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Iwona Wasilewska - zca Wójta
Urząd Gminy Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
Tel. 25 787 50 23