Dzień dobry,
poniżej przedstawiam odpowiedź na przesłany pocztą elektroniczną w dniu 31 stycznia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp.: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp.: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp.: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp.: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp.: 2014 - 128 uchwał
2015 - 109 uchwał
2016 - 120 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp.: Wszystkie projekty uchwał przedkładane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum są przedstawiane na posiedzeniach komisji resortowych Rady Miejskiej, posiedzenia są jawne i otwarte dla wszystkich chętnych. Dlatego należy przyjąć, że istnieje możliwość skonsultowania każdej uchwały.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp.: Tak

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp.: TAK

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp.: Nie ma żadnych zarządzeń organu wykonawczego w tej sprawie. Zasady funduszu sołeckiego określa Uchwała Nr XXXIV.279.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - link: http://bip.sztum.pl/1668.html?print=true

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp.: TAK. http://www.sztum.pl/budzet-obywatelski.html

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp.: Nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: 2014 - nie było jeszcze budżetu obywatelskiego
2015 - 600 000 zł
2016 - 200 000 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pozdrawiam,
-----------------------------------------------------------
Daria Mietlewska-Dura
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
tel. (55) 640 63 20, faks (55) 640 63 00
www.sztum.pl
Zanim wydrukujesz tę wiadomość proszę rozważ jaki to może mieć wpływ na środowisko.

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości są przeznaczone jedynie do użytku przez adresata.
Wiadomość może zawierać Informacje poufne, zastrzeżone, objęte tajemnicą zawodową, których ujawnianie jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem.
Jeśli czytelnik wiadomości nie jest jej właściwym odbiorcą, nie ma prawa do jej rozpowszechniania i powielania.
W przypadku otrzymania wiadomości przez pomyłkę należy natychmiast powiadomić nadawcę telefonicznie i odesłać wiadomość pocztą.