<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Urząd Gminy w Mochowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:</p><p>- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczeg&#243;łowych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała - <strong>Nie obowiązuje.</strong><br> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - <strong>Nie utworzono.</strong><br> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - <strong>Nie powołano.</strong><br> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),&#160;a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała - <strong>Tak, link: http: //mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/7720/lista/uchwala_nr_41viii2015r_rady_gminy_w_mochowie_z_dnia_18_maja_2015</strong><br> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - <strong>270.</strong><br> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - <strong>4.</strong><br> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - <strong>Nie utworzono.</strong><br> - czy utworzono gminną radę senior&#243;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - <strong>Nie utworzono.</strong><br> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - <strong>Tak. link: http://mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/7225/wiadomosc/256680/uchwala_nr_29vii2015_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_</strong> <br> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - <strong>Nie było wydanych zarządzeń.</strong><br> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatk&#243;w z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańc&#243;w projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&#243;rym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - <strong>Nie funkcjonuje.</strong><br> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - <strong>Nie dotyczy.</strong><br> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - <strong>Nie dotyczy.</strong><br><br>Katarzyna Antoszewska<br></p><p>Inspektor ds. obsługi organ&#243;w samorządowych<br></p><p>Urząd Gminy w Mochowie<br></p><p>ul. Sierpecka 2<br></p><p>09-214 Mochowo<br></p></body></html>