Dzień dobry
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
odpowiedź.

Z poważaniem

Marzena Walczak
Sekretariat
Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
tel. 61- 878 5293
fax. 61- 878 4971
prd@um.poznan.pl

Od: sprawa-6338@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: prezydent@um.poznan.pl
Data: 2018-01-30 21:50
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-6338@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

Załączniki

Pobierz list