Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
30.01.2018 r. informujemy.

-czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

odp. W naszej gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. W 2011 roku utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego -
Uchwała Nr VI/ 54 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29
marca 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Działalności Pożytku Publicznego. Jednocześnie informuję, iż rada działała
tylko przez jedną kadencję. Obecnie nie funkcjonuje.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp. Nie obowiązuję

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp. w 2014r. - 114 uchwał, w tym 99 poprzedniej kadencji Rady

w 2015r. - 144 uchwały

w 2016r. - 134 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 2

2015 -5

2016 -8

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Funkcjonuje budżet obywatelski oparty na zarządzeniu Burmistrza o podstawie
prawnej art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.

Regulamin każdej edycji dostępny na <http://www.nowydwormaz.pl/obywatelski>
www.nowydwormaz.pl/obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Jw.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Po 500 tys zł na rok. Budżet obywatelski wprowadzony został w 2015 r.
(realizacja wybranych zadań w 2016 r.), od tego czasu bez przerwy.

Sebastian Bańbura
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Tel. (22) 512-22-05

_____

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 512-20-00
Fax (22) 512-21-01

sekretariat@nowydwormaz.pl <mailto:sekretariat@nowydwormaz.pl>
www.nowydwormaz.pl <http://www.nowydwormaz.pl/>

Załączniki

Pobierz list