Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Grupa Działamy prowadzi w Żorach działania związane m.in. z
wprowadzeniem w mieście partycypacji społecznej, czyli konsultowaniem przez
władze miasta bezpośrednio z mieszkańcami Żor ważnych dla mieszkańców spraw
i współdecydowania przez mieszkańców o przyszłości, rozwoju miasta, w tym o
zmianach w przestrzeni publicznej. Od połowy 2016 roku prowadzimy
monitoring władz miasta Żory, ze zdziwieniem przeczytaliśmy odpowiedź p.
Anny Ujmy na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2
grudnia 2017 roku odnośnie przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji.
Otóż p. Anna Ujma, reprezentując organ wykonawczy Gminy Miejskiej Żory nie
udostępniła poprawnej informacji publicznej na wniosek w pkt. 6 o
udzielenie: "informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016". W tym okresie władze
miasta nie przeprowadziły z mieszkańcami Żor na podstawie Uchwały Rady
Miasta Żory Nr 227/XXI/08 z 24.04.2008 r. ani jednej konsultacji. Można to
sprawdzić w BIP Żory pod linkiem: http://www.bip.zory.pl/?c=11024
Wszystkie wymienione w odpowiedzi na Państwa wniosek konsultacje były
przeprowadzone TYLKO i WYŁĄCZNIE z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi reguluje zupełnie inna uchwała Rady Miasta Żory - Uchwała
Rady Miasta Żory Nr 570/LII/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.09.2010r.
dostępna pod tym linkiem: http://www.bip.zory.pl/?c=12710

Także w opisie mechanizmu Budżetu Obywatelskiego nie udzielono poprawnej
informacji publicznej. Udostępniono Państwu informację publiczną:
"Organizowane są czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic,
podczas których można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO, zgłosić
inicjatywę oraz zagłosować na wybrany projekt". Wyjaśniamy, że w omawianym
okresie nie zorganizowano ani jednego spotkania z mieszkańcami w sprawie
ŻBO. Decyzję o sposobie wydatkowania kwot pozostających w dyspozycji
jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Żory podejmują w drodze uchwały Rady
Dzielnic bez organizowania osobnym zebrań z mieszkańcami, czy innej formy
konsultacji. Mieszkańcy Żor nie mogą zgłosić żadnego projektu, a już tym
bardziej na niego głosować, no chyba że są to mieszkańcy będący
jednocześnie radnymi dzielnic. Do naszego stowarzyszenia zgłaszają się
mieszkańcy, którym wręcz odmówiono wstępu na posiedzenie Rady Dzielnicy!

Informacje powyższe przekazujemy, by wszyscy korzystający z Państwa
narzędzia mieli jasność co do prawdziwych danych publicznych

Pozdrawiamy

Dariusz Kos
Grupa Działamy
stowarzyszenie zwykłe

Pobierz list