Urząd Gminy i Miasta w Warcie informuje, że żaden Wydział Urzędu ani
jednostka organizacyjna gminy i jednostki gminy posiadające osobowość prawną
nie prowadzą żadnych mediów.

Ponadto informujemy, że Gmina i Miasto Warta wydatkowało na cele promocyjne
w mediach tj. w telewizji, prasie, radiu i internecie w 2015, 2016, 2017 i w
pierwszej połowie 2018 roku środki w kwocie 89.829,19 zł.

Tomasz Jachowicz

Kierownik

Wydział Infrastuktury Turystyczno Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy
Unijnych i Promocji

Urząd Gminy i Miasta w Warcie

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

tel. (43) 828 71 15

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}