Z upoważnienia Wójta Gminy Osielsko udzielam informacji na wniosek z dnia 16
lipca br. dot. mediów i promocji.
W gminie Osielsko samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury z
siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 jest wydawcą czasopisma "Panorama
Osielska".
Czasopismo jest bezpłatne. Jest także udostępniane w formacie pdf na stronie
internetowej GOK: http://www.gok-osielsko.eu/content/panorama-osielska
Czasopismo jest wpisane do rejestru w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, wpis do
rejestru - 17 wrzesień 2004 r., nr rejestru 499.
Jak poinformowałam wyżej, na stronie internetowej GOK:
http://www.gok-osielsko.eu/content/panorama-osielska są dostępne numery
czasopisma w formie pdf (wszystkie od 2012 roku).
Co do wydatków:
- Wydawanie "Panoramy Osielska" jest zadaniem statutowym GOK. Instytucja kultury
otrzymuje na działalność dotację podmiotową. Ze sprawozdań GOK wynika, że
wydatki na czasopismo wynosiły: w 2015 r. - 20.604,69 zł; w 2016 r. - 18.007,20
zł; w 2017 r. - 17.213,11 zł; w I półroczu 2018 r. - 9.003,60 zł. GOK uzyskiwał
przychody z reklam w "Panoramie Osielska": w 2015 r. - 2.220,00 zł; w 2016 r. -
9.229,00 zł; w 2017 r. - 9.989,00 zł; w I półroczu br. - 5.164,00 zł. Przychody
te pochodziły od osób fizycznych i prawnych zamieszczających reklamy w
czasopiśmie (nie pochodziły z budżetu jst).
- Natomiast wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego (razem Urząd
Gminy i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - rozdział 75075) wynosiły:
w roku 2015 - 84.884,13 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy - str 55 - link do strony
http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=5264
w roku 2016 - 232.167,06 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy - str 57 - link do strony
http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=5941
w roku 2017 - 141.255,75 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy - str 58 - link do strony
http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=6640
w roku 2018 - 59.342,59 zł - wg stanu na 24 lipca br. - omówienie wydatków
za I półrocze będzie podane w informacji za I półrocze w terminie do końca
sierpnia br. - link do strony głównej informacji i sprawozdań -
http://bip.osielsko.pl/?cid=72
Informacji udzieliła Sekretarz Gminy Osielsko, Maria Domańska.