OR.1431.26.2018
Sanok, 30.07.2018 r.

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska
22/2

02-605 Warszawa

sprawa-7599@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany
pocztą elektroniczną w dn. 17.07.2018r.

informuję, że Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku jest wydawcą Gazety
Samorządowej Tygodnik Sanocki.

Link do strony <https://tygodniksanocki.pl/> https://tygodniksanocki.pl/

Tygodnik jest zarejestrowany w KRS.

Wszystkie numery pisma w wersji elektronicznej dostępne są na podanej
stronie internetowej.

Pytanie o wydatki gminy na ogłoszenia etc. w latach 2015-2018 zawarte w
końcowej części

wniosku dotyczy informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt. 1

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z
2018r. poz. 1330 z późn. zm),

"Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji
publicznej, w tym

uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to
szczególnie istotne dla interesu publicznego".

Zgodnie z cyt. przepisem, jeżeli żądana informacja ma charakter
przetworzony, to jej udostępnienie wymaga

od wnioskodawcy wykazania, że uzyskanie tej informacji jest szczególnie
istotne dla interesu publicznego

(wyrok NSA z 5.03.2013r. sygn. akt I OSK 3097/12 ).

Brak w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma uzasadnienia,
wskazującego na istnienie

szczególnie istotnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt. 1 cytowanej ustawy spowoduje

pozostawienie tej części wniosku bez rozpoznania.

Informacje wytworzył i udostępnił

Waldemar Och

Sekretarz Miasta Sanoka

sekretarz@um.sanok.pl

tel.(+48) 13 46 52 811

Pobierz list