Szymon Osowski

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego wpływ
na kancelarii Urzędu Gminy Wiśniew odnotowano 01.02.2017 r., udostępniam
dane i udzielam informacji zgodnie z treścią wniosku:

1. Rada Gminy Wiśniew nie podjęła uchwały dotyczącej trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

2. W gminie Wiśniew nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. W gminie Wiśniew nie powołano rady oświatowej.

4. W gminie Wiśniew nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Liczba uchwał Rady Gminy Wiśniew podjętych w latach 2014-2016

- 2016 r. - 74 uchwały,

- 2015 r. - 86 uchwał,

- 2014 r. - 76 uchwał, w tym:

* 69 uchwał podjętych przez Radę Gminy VI kadencji,

* 7 uchwał podjętych przez Radę Gminy VII kadencji.

6. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.

7. Uchwałą Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017
r. powołano Młodzieżową Radę Gminy Wiśniew.

8. W gminie Wiśniew nie powołano rady seniorów.

9. Zgodnie Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/278/2014 z dnia 27 marca
2014 r. w budżecie gminy Wiśniew wyodrębniono środki stanowiące fundusz
sołecki. Uchwała zamieszczona jest na stronie BIP - link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/105543

10. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w gminie Wiśniew za lata
2014-2016 zawierają sprawozdania z realizacji budżetu gminy Wiśniew
zamieszczone na PIB:

- za 2016 r. - (Załącznik nr 5) link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/135055

- za 2015 r. - (załącznik nr 5) link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/128697

- za 2014 r. - ( załącznik Nr 5) link
http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/116987

11. W gminie Wiśniew nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty.

12. W gminie Wiśniew nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
w oparciu o inną konstrukcję prawną.

13. W latach 2014-2016 w gminie Wiśniew nie było budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego).

Wiśniew, 12 lutego 2018 r.

Informację opracowały:

1. Sylwia Paryła

Skarbnik Gminy Wiśniew

2. Bożena Wyrębek

Kierownik referatu oświaty,

kultury, zdrowia, sportu i turystyki

3. Wioleta Hołubiec

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Załączniki

Pobierz list