W załączeniu odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.09.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, z 04.05.2016 r.) zwanym dalej RODO informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1, 38 – 400 Krosno, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - {{ email }}, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764), 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), 5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz do przenoszenia danych, 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

--------------------------------------------------------------------------------

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Załączniki