Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61
Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
(jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). - TAK
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
-TAK
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP? - TAK
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
częściowo

3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za
pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją
na przeszkdzie? Nie poprawne działanie platformy EPUAP , niektóre urzędy
wymagają klasycznej formy papierowej
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód? - TAK

Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
{{ email }}

Urbański Rafał

Informatyk

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Tel 41 350 23 25