W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuje:
- w Gminie Ojrzeń nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.
Liczba przyjętych uchwał:
- rok 2014 - 59,
-rok 2015 - 62,
- rok 2016 - 60.
Liczba przeprowadzonych konsultacji:
- rok 2014 - 2
- rok 2015 - 2
- rok 2016 - 2
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono rady seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
http://ugojrzen.bip.org.pl/?tree=10,Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy,
- zarządzenia Wójta Gminy
http://ugojrzen.bip.org.pl/?tree=9,Zarz%C4%85dzenia%20W%C3%B3jta%20Gminy
- nie funkcjonuje fundusz obywatelski,
Pozdrawiam
Paulina Kuczyńska