Dziękuję za nadesłane dokumenty. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że te informacje nie spełniają wymogów opisanych w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, a mianowicie nie zawierają informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania. Zostały też złożone po terminie określonym w ustawie, to jest później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania.

Prosiłem również o wskazanie w którym miejscu na stronie internetowej gminy zostały umieszczone te zawiadomienia oraz w którym miejscu umieszczone są informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, prowadzonych przez koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie gminy (art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie).

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535