PRAWO PRACY 2019
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

nowy Kodeks Pracy
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Miejsca szkoleń!
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


NOWY PROGRAM:

* Nowe regulacje dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę

* prawo do żądania podania numeru rachunku bankowego
* wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
* konieczność zmian dotychczasowych przepisów wewnątrzzakładowych

* Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

* postać tradycyjna papierowa i elektroniczna
* przekształcanie dokumentacji z tradycyjnej na e-dokumentacje i
odwrotnie
* okres przechowywania dokumentacji
* reguły przekazywania dokumentacji i obowiązki w zakresie jej
niszczenia
* ochrona danych osobowych w kadrach
* prowadzenie akt osobowych pracowników
* zakres poszczególnych części A,B,C D
* tworzenie części A1,B1,C1……..
* ewidencja czasu pracy – zakres dokumentacyjny
* wnioski i zgody pracownicze
* przepisy przejściowe obowiązujące w zakresie prowadzenia dokumentacji

* Pracownicze Plany Kapitałowe
* główne założenia – cel , reguły przystępowania i rezygnacji
* zakres osób wykonujących prace zarobkową – kryterium umowy i wieku
* stawki składek
* okres wprowadzania przepisów dla poszczególnych pracodawców
* wpłata powitalna i dopłata roczna

* Prowadzenie egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

* dokonywanie potrąceń z diet należnych z tytułu podróży służbowych
* odpowiedzialność pracodawcy
* egzekucja z umów cywilnoprawnych
* prawo pierwszeństwa zatrudnienia bezrobotnych będących dłużnikami
alimentacyjnymi

* Monitoring w pracy
* definicja monitoringu
* zakres i wyłączenia
* obowiązki pracodawcy w zakresie informowania
* monitoring poczty elektronicznej

CZAS PRACY

1. PODSTAWOWE DEFINICJE CZASU PRACY

• doba i tydzień pracy

• system, rozkład, harmonogram

• wymiar, a norma czasu pracy

• osoby zarządzające i kierujące

2. POJECIE CZASU PRACY W ODNIESIENIU DO :

• podróży służbowych

• szkoleń bhp i podnoszących kwalifikacje zawodowe

• badań lekarskich

3. PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA CZASU PRACY UWZGLĘDNIAJĄC RÓŻNORODNOŚĆ
OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH

• znaczenie długości okresu rozliczeniowego w kontekście maksymalnego czasu
pracy

4. SYSTEMY i ROZKŁADY CZASU PRACY

• podstawowy

• równoważny z podziałem na warianty

• przerywany

• ruchomy

• ciągły

• zadaniowy

• weekendowy

• czas pracy pracowników niepełnosprawnych

• praca zmianowa

5. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

• definicja pracy ponadnormatywnej

• dopuszczalność i ograniczenia

• maksymalny czas pracy

• rozliczenie pracy ponadnormatywnej – czas wolny, wynagrodzenie

• zatrudnianie w dniach wolnych – praktyczne uwagi dotyczące rozliczenia

• praca ponadnormatywna osób zajmujących stanowiska kierownicze

• czas ponadnormatywny i ponadwymiarowy – różnice w zasadach rozliczania

6. PRAWO DO ODPOCZYNKU

• odpoczynek dobowy

• odpoczynek tygodniowy

• praktyczne uwagi dotyczące realizacji prawa do odpoczynku dla osób

zatrudnionych przy usuwaniu awarii i pracowników zarządzających w imieniu

pracodawcy zakładem pracy

7. DYŻURY PRACOWNICZE

• kwestie rozliczania dyżurów pełnionych w miejscu wyznaczonym przez

pracodawcę i dyżurów domowych – pod telefonem

8. DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY

• zakres ewidencji czasu pracy

• listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty

czas pracy

• Zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie

umów cywilno-prawnych

9. PRACA W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I PORZE NOCNEJ

• przepisy definiujące niedziele i święta i zakres czasowy pory nocnej

• pojęcia pracowników zatrudnionych w nocy i skutki prawne z tego
wynikające

• dopuszczalność pracy w niedziele i święta

• alternatywność rozliczenia pracy w niedziele i święta

• dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

STOSUNEK PRACY

1. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

• zawarcie umowy przedwstępnej

• elementy umowy o prace

• zawarcie umowy o pracę, a nawiązanie stosunku pracy

• dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia

• zbieranie informacji od kandydatów na pracowników w kontekście przepisów
RODO

• instytucja przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy

• zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom

zwolnień od pracy ( w tym kontrola zwolnień lekarski)

2. UMOWY O PRACE

• zawarcie umowy na okres próbny

• umowy na czas określony

• regulacje prawne dotyczące nielimitowanego zatrudniana na czas określony

3. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

• zagadnienia ogólne – forma i tryby

• orzecznictwo SN w kwestii doręczeń oświadczeń woli w ramach stosunku
pracy

• rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

• zasady ustalania stażu pracy od którego zależy długość okresu
wypowiedzenia

• możliwość skracania i wydłużania ustawowych okresów wypowiedzenia

• rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika i przyczyn
od

niego niezależnych

• rozwiązanie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym

• zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony stosunku pracy z uwagi na

uprawnienia związane z macierzyństwem, usprawiedliwioną nieobecnością w

pracy, wiekiem przedemerytalnym i wynikające ze szczególnej ochrony.

4. ZMIANA WARUNKÓW PRACY I PŁACY

• Wymogi formalne wypowiedzenia zmieniającego

• skutki prawne niewyrażenia zgody na nowe warunki pracy i płacy

• zasady powierzania pracownikom innej pracy bez konieczności

wypowiedzenia

5. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

• zwolnienia grupowe

• zwolnienia indywidualne

• ochrona poszczególnych grup pracowniczych

• prawo do odprawy

• prawo do ponownego zatrudnienia – uwagi praktyczne

6. ŚWIADECTWO PRACY

• obowiązki pracodawcy związane z wydaniem świadectwa

• najnowsze regulacje dotyczące treści świadectwa

• odpowiedzialność odszkodowawcza

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

• pojęcie delegowania

• pracownik delegowany, pracodawca delegujący

• delegowanie, a delegacja

• obowiązki pracodawcy delegującego

• właściwość systemu prawnego

• potwierdzenie systemu ubezpieczeń A1

*
---------------------------------------------------------------------
Cena netto za 1 os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


Najbliższe warsztaty:

* Bydgoszcz
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1712,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Łódź
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Poznań
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1867,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Lublin
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1958,prawo-pracy-2019-nowy-kodeks-pracy?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Gdańsk
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1975,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Szczecin
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1976,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Zielona Góra
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1977,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Warszawa
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2051,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Wrocław
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2021,prawo-pracy-2019-najwazniejsze-zmiany?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Gdynia
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2005,lista-plac-2019-naliczanie-wynagrodzen-w-praktyce?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Katowice
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2007,dokumentacja-pracownicza-nowe-obowiazki-w-zakresie-jej-prowadzenia-i-przechowywania-pozostale-zmiany-obowiazujace-od-1-stycznia-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Olsztyn
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2042,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 68 325 66 93

kom. 504 189 836

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1976,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Pobierz list