Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Monika Figurska
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Płocku

e-mail: adm@plock.so.gov.pl<mailto:adm@plock.so.gov.pl>
monika.figurska@plock.so.gov.pl<mailto:monika.figurska@plock.so.gov.pl>
tel. 24 269 72 58

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku

Pani/Pana dane osobowe w Sądzie Okręgowym w Płocku przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016r. (dalej: RODO)

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock - reprezentowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku (dalej: ADO).
2. Kontakt z ADO jest możliwy: listownie pod adresem Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: prezes@plock.so.gov.pl<mailto:prezes@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 72 59
3. W Sądzie Okręgowym w Płocku został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy: listownie Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: iod@plock.so.gov.pl<mailto:iod@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 73 59
4. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Okręgowym w Płocku, odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dn. 27.07.2001r.
5. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt c, e RODO.
6. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku są i będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującym w Sądzie Okręgowym w Płocku.
9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Załączniki

Pobierz list