Witam serdecznie

W związku z ankietą, która wypłynęła do Wielkopolskiego centrum Onkologii w Poznaniu przesyłam odpowiedzi,

Z poważaniem
--
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Kierownik Działu Żywienia
mgr inż. Joanna Pałgan

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail {{ email }} Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia przesłanej korespondencji oraz przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki

  • Folder2019-10-180001.PDF
  • Folder2019-10-180002.PDF
  • Folder2019-10-180003.PDF
  • Zakres_obowiązków_dietetyka_Zał._1..docx
  • Odpowiedzi_na_ankietę.docx