W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 03.02.2020 r. w sprawie raportu o
stanie gminy :

Ad 1. Rada Miejska w Oławie nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa art. 28aa
pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym.

Ad 2. Odpowiedź „a” - pracowali nad nim poszczególni pracownicy
wydziałów i składali informacje do koordynatora.

Ad 3. Odpowiedź „b” - informowano na stronie internetowej gminy i
Biuletynie Informacji Publicznej

Ad 4. Głos zabrało 7 radnych.

Ad 5. Jeden mieszkaniec.

Ad 6. Jeden mieszkaniec.

--
/Tomasz Niezgoda/
/Podinspektor/
/Wydział Funduszy Europejskich/
/tel. 71 3011013/

Herb
/Urząd Miejski w Oławie
Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
tel. 71 3035501, 71 3035502
www.um.olawa.pl/

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława.
Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą
Państwo na stronie internetowej bip.um.olawa.pl w zakładce Obsługa
Klienta. Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla
Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż
ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji
jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona
omyłkowo prosimy o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt.

Załączniki

Pobierz list