RO.1431.5.2020

Dzień dobry,

w odpowiedzi na pytania ws. raportu o stanie gminy informuję:

pkt. 1 - radni nie przyjmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym

pkt. 2 - wariant a

pkt. 3 - wariant b, e oraz f

pkt. 4 - Przewodniczący Rady Jan Dzięcielski- zaproponował aby w ramach
debaty przedstawione zostały stanowiska klubów. W załączeniu wyciąg z
protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

pkt. 5 i 6 - nie dotyczy

z poważaniem

Elżbieta Łopacka

Inspektror w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

tel. 74 8562918

email: {{ email }}

____________________________________________________________________________
_

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Urząd Miejski w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych - RODO
(Dz.U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) Administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Miejski w Świdnicy.

Szczegółowe informacje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych
znajdują się na naszej stronie głównej Biuletynu informacji Publicznej pod
adresem http://bip.um.swidnica.pl <http://bip.um.swidnica.pl/> w zakładce
Informacja Publiczna

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

Data:

Mon, 03 Feb 2020 06:52:23 -0000

Nadawca:

{{ email }}

Odpowiedź-Do:

{{ email }}

Adresat:

{{ email }}

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: {{ email }}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Obraz usunięty przez nadawcę.

Załączniki

  • image001_xPSsLqF.jpg
  • Wyciąg_z_protokołu_nr_IX_19.doc