Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi dotyczące Gminy Miejskiej Żory.

Pyt. 1
Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Ad. 1
Nie przyjęto uchwały w tej sprawie.

Pyt. 2.
Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

Ad. 2
Na początku powołany został zespół, złożony z pracowników Urzędu Miasta Żory, który omówił wstępny zarys raportu – plan podziału raportu na rozdziały oraz zakres informacji, które powinny się w nich znaleźć.
Następnie wyłoniony koordynator poprosił poszczególne komórki organizacyjne urzędu miasta, żorskie jednostki i instytucje o przygotowanie potrzebnych informacji z zakresu realizowanych przez nie zadań.
Informacje zebrał i całość raportu napisał jeden pracownik Urzędu Miasta Żory, natomiast kolejny z pracowników Urzędu Miasta był odpowiedzialny za opracowanie formy graficznej oraz skład.

Pyt. 3
Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

Pyt. 4.
Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Ad. 4
Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy podczas sesji Rady Miasta Żory w dniu 13.06.2019 r. udział wzięło 7 radnych.

Pyt. 5.
Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Ad. 5
Brak zgłoszeń.

Pyt. 6
Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Ad. 6
Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się na temat raportu o stanie gminy.

Z poważaniem,
Adrian Lubszczyk
Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25, pokój 312
32 43 48 295

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25,
tel.: +48 32 43 48 200 | fax: +48 32 43 51 215
email: {{ email }} | www.zory.pl
FB: www.facebook.com/miasto.zory/